OKUL AİLE BİRLİĞİ

EN GÜZEL DESTEKÇİLERİMİZ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/atabekkoleji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 574

YÖNETİM KURULU

Asil ÜyelerYedek Üyeler
Gülver YılmazSinem Akyüz
Yeliz KaymakFatoş Düzgün
Zeynep AteşsaçanNalan Öngelir
Funda KuzuahmetoğluHale Yurtseven
Leyla KorucuoğluDerya Keleş
BaşkanBaşkan Yrd.MuhasipSekreterÜye
Gülver YılmazZeynep AteşsaçanFunda KuzuahmetoğluYeliz KaymakLeyla Korucuoğlu

DENETLEME KURULU

Asil ÜyelerYedek Üyeler
Zehra Torİlknur Kuru
Gizem KazakEmel Nalcı
Fatma Erdemİbrahim Çay

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/atabekkoleji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 574

YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU GÖREV TANIMLARI

9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında OAB Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetmelik mad. 13 kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye, Sekreter Üye ve Üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 

Yönetmelik hükümlerine göre görev dağılımı kapsamında üyelerin görev yetki ve sorumlulukları şu şekildedir.

Başkan
1. Genel Kurul Kararları ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında okul içinde ve dışında temsil görevini yürütmek,
2. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini oluşturmak, üyelere göndermek ve yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,
3. Okul yönetimiyle işbirliği içinde alınmış kararların uygulanması için çalışmaları planlamak, çalışmaları diğer üyeler ile birlikte yürütmek üzere koordine etmek.

 

Başkan Yardımcısı
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkanın yukarıda yazılı görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

 

Muhasip Üye
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Muhasip Üye, Birliğin gelir-gider işlemlerini yürütür. Muhasebe evraklarının tanzimi ve takibi Muhasip Üye’nin sorumluluğundadır. Muhasip Üye Genel Kurul’da onaylanmak üzere Tahmini Bütçe’yi hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

 

Sekreter Üye
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Sekreter Üye, Birliğin yazışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını tutmak, yönetim kurulu karar defterini el ile yazarak diğer üyelerin imzasına sunmak Sekreter Üyenin sorumluluğundadır.

DENETLEME KURULU

Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere toplam 3 üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından birisini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.

Denetleme Kurulu;
1. Yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler.
2. Ara raporunu (Mart ayı sonu) hazırlar ve bilgi ve gereği için Yönetim Kuruluna sunar.
3. Yönetim Kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu (Eylül sonu) hazırlar ve genel kurula sunar.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/atabekkoleji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Öğrencilerin millet; vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında velileri aydınlatmak.

 

 

Bölgemizde eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak velileri bilgilendirmek.

 

 

Okulun programı konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.

 

 

Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine; dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak.

 

 

Çocukların başarılarının artırılması için veliler ile işbirliği yapmak.

 

 

Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

 

 

Öğrencilerin disipline ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle işbirliği yapmak.

 

 

Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan işleri, gitmeleri uygun olmayan yerleri tespit etmek; öğrencilerde ortaya çıkabilecek zararlı alışkanlık ve eğilimleri önlemek için okul müdürlüğü ile birlikte önlem almak.

 

 

Öğrencide bulunması istenilmeyen israf, gösteriş ve okul malını hor kullanma gibi kötü davranışları önleyici tedbirleri almak.

 

 

Öğrencilerin sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, temizlik alışkanlıkları kazanmaları, düzenli beslenmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri konularında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

 

 

Çocukların trafik kazaları ile diğer kazalardan korunmaları ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili olarak veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

 

 

Okul çağındaki çocukların bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar düzenlenmesini sağlamak.

 

 

Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek için, velilerin okulu ziyaret etme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak.

 

 

İşitme, görme, konuşma, beden ve zihin yönünden özürlü veya herhangi bir alanda yetenekli öğrencilerle, eğitimi zor öğrenciler gibi özel eğitime muhtaç çocuklar için tedbirler almak.

 

 

Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda okulun yapacağı faaliyetlere gerekli katkıda bulunmak.Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz