İLKOKUL

AKADEMİK PROGRAM

Türkçe

EĞİTİM AMACIMIZ:

Özel Atabek İlkokulunda, eğitim ve öğretim sürecinde yaşamın içinde yaparak yaşayarak öğrenmek, araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak , herr ortamda kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek ana hedefimizdir. Derslerimizin işlenişinde temel amaç, öğrenmenin öğrenilmesi sonucu “TAM ÖĞRENME” nin sağlanmasıdır.

 

Okulumuz yapılandırıcı (constructive) eğitim kuramını savunur. Bu kuram, ezbere dayalı öğretimi ortadan kaldırmanın en pratik yoludur.Özel Atabek İlkokulu, uygulamalarında Bilişsel (cognitive) Öğretim Kuramı” ve “Çoklu Zeka Kuramı’nı” esas alır.Okulumuzda öğrenci merkezli anlayış; proje yöntemi ve tematik uygulamalarla sağlanır.

 

Özel Atabek İlkokulu, öğrencilerinin bilgiye ulaşma, ondan yararlanma, onu geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir. Bu anlamda Özel Atabek İlkokulunda “Yaşayarak Öğrenme” (Total Physical Response) sistemi uygulanmaktadır.Ölçme değerlendirme yalnızca sonuca ve çıktıya gore değil, sürece ve çabaya da değer vererek yapılır. Öğrencilerimiz, geleceğimizin şekillendiricisi olacaklar, onların eğitimi ve öğretimi ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar güvenli olacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri en doğru şekilde yetiştirmek, birinci hedefimizdir.

 

“ İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.” der, geleceğimizi gençlere emanet eden Büyük önder M. KEMAL ATATÜRK.

Bu doğrultuda ,

 

ÖZEL ATABEK ÖĞRENCİSİ;

Türkçe derslerinde çalışmalarımızın amacı; çocuklarımızın kendilerini ve dünyayı doğru anlamlandırmalarına olanak sağlamak, dilimizin güzelliklerini, özelliklerini ve olanaklarını keşfetmelerine yardımcı olmak ve gelecekte kendilerini doğru ve eksiksiz ifade etmelerine olanak sunmaktır.

 

Okuma- yazmanın temel kurallarını belleterek, okumanın önemini kavratmak ve öğrencilerimizde okuma alışkanlığı geliştirmek adına haftada bir saat kütüphanemizde okuma saati düzenliyoruz(salı günleri son ders).Öğrencilerimizin okul kütüphanesinden ve sınıf kitaplığından okumaları için kitap edinmelerini sağlıyor, okudukları kitapları sunum, ödev ya da küçük sınavlarla değerlendiriyoruz. Ayrıca bu konuda çeşitli yarışma ve ödüller ile kitap okuma bilincini kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Türk ve dünya eserlerinden örnek eserleri incelemek yoluyla ulusal, evrensel, ahlaki ve estetik değerleri öğrencilerimize kazandırıyoruz. Okunan eserler üzerinde kişisel yorum yapabilme, analiz ve sentez basamaklarını uygulayabilme yetilerini kavratıyoruz. Bu çalışmalarla hedefimiz öğrencilerimizin kişisel zevklerini geliştirirken iyiyi, doğruyu, güzeli seçebilmelerini sağlamaktır.

 

Ders işlenişleri sırasında aktif ve katılımcı bir ortam oluşturuyor, öğrenmeyi öğretmeyi kavratıyoruz. Sınıf içi ve sınıf dışı pek çok etkinlik yoluyla öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sunuyoruz.

 

Okumanın yanı sıra yazmayı özendirici çalışmalar yapıyoruz Yazılı ve sözlü anlatım güçlerini destekleyerek topluluk karşısında kendilerini ifade edebilecekleri etkinlikler düzenliyoruz.

 

Derslerimizde öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendiriyor, bireysel farklılıkları göz önüne alarak her çocuğa hitap ediyoruz. Teknoloji destekli proje ve performans tabanlı bireysel gelişim sürecinin dikkate alındığı bir öğretim modeli uyguluyoruz.

 

Türkçe dersinde öğrencilerimizin her açıdan tam donanımlı, kendini doğru ifade edebilen, özgüveni yüksek ve katılımcı bireyler olmalarını hedefliyor; dinamik, çağdaş ve katılımcı bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde temel amacımız kendini, ailesini, ülkesini ve içinde yaşadığı dünyayı anlayan, önemseyen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, laik ve demokratik bireyler yetiştirmektir.

 

Derslerimizin başarısını artırmak ve her öğrencimizin konu hakimiyetini sağlamak adına, sınıf ortamında tüm yöntem ve tekniklerden yararlanıyoruz. Geçmişini tanıyan, geleceği için çözümler üretebilen, günceli yakalayan, çevresinde olup bitenlere karşı hassasiyet gösteren bireyler yetiştiriyoruz. Güncel dergi ve gazetelerden faydalanıyor, gezi ve gözlemler ile olayları somutlaştırarak öğrencilerimizin başarısını artırıyoruz. Öğrenme ortamımızı aktif ve katılımcı bir hale getiriyor, öğrencilerimizin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlıyoruz.

Matematik

Matematik dersinde temel hedefimiz öğrencilerimize yaratıcı ve eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, duyuşsal ve davranışsal gelişim gibi temel matematiksel becerileri kazandırmak ve bu becerilerini geliştirmek, edindiği bilgileri ve becerileri hayatının her evresinde etkin ve yetkin biçimde kullanabilecek bireyler yetiştirmektir.

 

Her şeyin sevmekle başladığı görüşünü kabul eden eğitim sistemimizin önceliği, öğrencilerimize matematik dersini sevdirmektir. Bizler ilk olarak öğrencilerimizde oluşabilecek olan olumsuz tutumlarını ve ön yargılarını ortadan kaldırıyoruz.

 

Etkin, uygulamaya dayalı ve farklı faaliyetleri bünyesinde bulunduran bir ders anlatım süreci uyguluyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme ortamlarını hazırlıyor. Teknolojiden faydalanarak, proje ve performans etkinlikleri yaparak derslerimizi renklendiriyoruz. Her öğrencinin öğrenme şekli ve hızı farklıdır. Bu gerçeği dikkate alarak her bir öğrencimize ulaşıyor, etütler ile destekliyor, uygulamalar ile konularımızı pekiştiriyoruz.

 

Hafta içi ve hafta sonları işlediğimiz konuları pekiştirmek üzere öğrencilerimize ödevler veriyor, günlük kontrol ve dönütlerde bulunuyoruz. Bireysel ve grup başarısını oluşturmak adına sunumlar hazırlıyor, sözlü ve yazılı ifadeler ile matematiksel bilgilerimizi ifade ediyoruz. Merak uyandırarak, motive ederek, öğrencilerimizin ön bilgilerini ortaya çıkartıyoruz. Araştırma, tahmin etme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri kullanma becerisi kazandırma süreçleriyle dersimizi işliyoruz. Değerlendirme basamakları ile de bilgimizi kalıcı hale getiriyoruz. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi ile bu değerlendirme süreçlerini değerlendiriyoruz.

 

Matematik dersini seven, öğrendiği bilgileri yaşam becerisi haline getirebilen öğrenciler yetiştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Fen ve Teknoloji ( 4. sınıflar )

Fen ve Teknoloji dersindeki temel amacımız öğrencilerimize, öncelikle bilim ve teknolojiye karşı olumlu bir tutum oluşturmaktır. Bilimsel düşünme becerisini kazandırmak, bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak, çevresi ile ilgilenen, gözlemleyen, sorgulayan, analiz sentez gücü gelişmiş, kendini ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

 

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimizde öğrenci merkezli bir yaklaşımla uygulamaya dayalı etkin bir ders ortamı oluşturulmakta ve derslerimiz tam donanımlı laboratuarlarımızla desteklenmektedir. Ayrıca Fen ve Teknoloji dersini sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için derslerimizi öğrencilerin bütün duyularına hitap etmek üzere CD, video ve posterler kullanarak görsel hale getiriyoruz. Proje, performans, yazılı ve sözlü sınavlar, testler ve genel değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini değerlendiriyoruz. Eksiği olan her öğrenci ile bireysel olarak ilgileniyor ve etütler düzenliyoruz.

 

Öğrencilerimizi Atatürk’ün yolunda bilim ve fen ışığında eksiksiz olarak yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sosyal Bilgiler (4.Sınıflar)

Sosyal bilgiler dersinde temel amacımız kendini, ailesini, ülkesini ve içinde yaşadığı dünyayı anlayan, önemseyen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, laik ve demokratik bireyler yetiştirmektir.

 

Derslerimizin başarısını artırmak ve her öğrencimizin konu hâkimiyetini sağlamak adına, sınıf ortamında tüm yöntem ve tekniklerden yararlanıyoruz. Geçmişini tanıyan, geleceği için çözümler üretebilen, günceli yakalayan, çevresinde olup bitenlere karşı hassasiyet gösteren bireyler yetiştiriyoruz. Güncel dergi ve gazetelerden faydalanıyor, gezi ve gözlemler ile olayları somutlaştırarak öğrencilerimizin başarısını artırıyoruz. Öğrenme ortamımızı aktif ve katılımcı bir hale getiriyor, öğrencilerimizin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. Bilgilerimizi yazılı ve sözlü sınavlar, deneme sınavları, testler, proje ve performans ödevleri ile değerlendiriyoruz.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde amacımız, öğrencilerin çevrelerine duyarlı, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmesinde rehberlik etmektir.

Derslerimizde tüm dinler, öğretiler ve farklı inançlar da tanıtılıyor; öğrencilerimize genel kültür, inançlara saygı, anlayış, hoşgörü kavramlarını aşılıyor, dürüst olmalarını amaçlıyoruz.

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliği ve ilk yardım dersinde amacımız, toplumsal yaşama uyum sağlayan, kendi güvenliğine ve başkalarının yaşama hakkına saygılı olan bireyler yetiştirmektir. Kendini koruyabilen, problem çözebilen, çevresine karşı sorumluluklarını bilen bir toplum oluşturmanın en önemli noktalarından biri de trafik ve ilk yardım konusudur. Bu konuda öğrencilerimize aktif katılımlı, uygulama alanlı, CD, video ve posterler ile görselleştirilmiş bir öğretim ortamı sunuyoruz.

Bilişim Teknolojileri

Amacımız, bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunum becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğreterek, teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği çağdaş dünyada öğrencilerimizi bilgisayar konusunda en iyi seviyeye getirmektir.

 

Bilgisayarlar; çağdaş dünyadaki insanların niteliğini olumlu yönde etkilemektedir. Öğrenciler için de ; derslerde dikkatini toplayan, yaratıcılığı ve başarıyı arttıran, dersleri ilginç yapan önemli bir eğitim aracıdır.

 

BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) denildiğinde “Bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanılması” anlaşılmaktadır. Önemli bir nokta da, bilgisayar yönetimli eğitimin gücünü ve verimini öğrencilerle paylaşmaktır.

 

Okulumuzda bilgisayar eğitimi, bilgisayar destekli eğitim(BDE) ve bilgisayar dersleri olarak, yaş ve sınıflara göre planlı bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Öğrencilerimiz; Anaokulu’ndan başlayarak Lise yıllarında da devam eden bilgisayar dersleri ile bilgisayarı aktif olarak kullanırlar. Eğitimde bilgisayar kullanmak, öğrencinin bilgisayar teknolojisiyle bütünleşmesini sağlar.

Görsel Sanatlar

AMAÇ:

Görsel Sanatlar dersinin amacı, öğrencilere sanatı görsel yolla algılamayı öğretmektir. Sanatın anlaşılmasını sağlamak, kendini ifade yeteneği kazandırmak, yaratıcılığın geliştirilmesini sağlamak, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasına rehberlik etmektir.

 

HEDEF:

Sanat eğitimi öğrenciyi, malzeme bilgisi ile donatarak, görme ve şekillendirme yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerin sanat alanında eğitilmesini sağlamak, yaratıcılık ve heyecan gibi her türlü duyguyu pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilere imgelerini (hayallerini) malzemeye uyarlayarak, çizerek, şekillendirerek hayal dünyasını geliştirerek, özgürce uygulama imkânı sağlamaktır.

 

İLKOKUL 1.-2. SINIFLAR: Öğrencilerinin el becerilerinin, yaratıcılıklarının, estetik anlayışlarının sanatsal faaliyetlerle gelişimlerini sağlayarak, modern sanat eserlerini ve sanatçıları tanımaya yönelik çalışmalar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 

Atölyemizde, imgesel çalışmalara, kil ve hamur, tuval çalışmalarına, farklı yüzey ve malzemelerle grup çalışmalarına, çizgi ve desen, taş ve ağaç gibi farklı yüzeylerdeki uygulamalarla birlikte serbest sanat çalışmalarına da yer verilmektedir.

 

İLKOKUL 3.-4. SINIFLAR: Bu seviyede amacımız, boyaların teknik özelliklerini, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe etmek, kendi sanatsal, felsefi ve toplumsal düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Atölyemizde öğrenciler, katı sürülebilen ve su bazlı boyaların (sulu boya, plastik, akrilik) kullanım ve bakımını öğrenmek, disiplinler doğrultusunda kendi görsel dilini oluşturmak, sanatsal-teknik formasyonunu tamamlamak için bilgilendirilir.

 

Etkinlik saati içinde, çeşitli tekniklerin yanı sıra, sanat akımları ve sanatçıların eserlerinin incelenmesi, röprodüksiyon çalışmaları, kolaj, rölyef ve özgün seramik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yabancı Dil ( 1 -4 )

Özel Atabek Koleji İlkokulu olarak temel hedefimiz; İngilizceyi sevdirmek, günlük yaşamda kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilecekleri duruma getirmek, yabancı kültürleri tanımalarını sağlamak ve dünyaya bakış açılarını genişletmeye yardımcı olmaktır. Bu nedenle İngilizce derslerimizde en önemli faktör öğrencinin İngilizceye severek yaklaşmasıdır.

 

Öğrencilerimiz günümüz dünyasına İngilizce ile birlikte daha sağlam adımlar atacaklardır. Her koşulda ve düzende İngilizcenin katkısıyla giderek büyüyen bir toplum olma yolunda ilerleyeceklerdir.

 

Oxford Quality School olarak okulumuz, öğrencilere İngilizceyi bir bütün olarak sunmaktadır. Hem materyalleri  bakımından hem de öğretmenler için verilen eğitim ve seminerlerle birlikte kuvvetli bir çalışma içerisindedir.

 

İngilizce üç bölümle birlikte karşımıza çıkmaktadır;  ‘’Main Course’’ , ‘’Skills’’ ve ‘’ Speaking’’ dersleri olarak. Bu üç bölümde öncelikli hedefimiz okuma-yazma ve dinlemenin yanı sıra öğrenciyi öğrenmekte oldukları dilin içine alıp günlük hayatlarında kullanabilmeleridir. Bu sayede öğrencilerimiz kendine güvenen, bağımsız düşünebilen, çevreye ve insana saygılı bir dünyaya bilinçli bireyler olarak kazandırılacaklardır.

 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır.

 

Öğrencilerin derslerde dilin kurallarını öğrenmelerinin yanı sıra ikili grup çalışmalarıyla dili pekiştirmek öncelikli hedeflerimizden biridir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar da iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir.Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz

    

Bilgi Formu

Talebiniz için eğitim danışmanımız sizi en kısa sürede bilgilendirecektir.